Försäljnings- och leveransvillkor
Avtal om försäljningspant

1. Användning i förhållande till andra bestämmelser

Alla Stoneart AS offerter, försäljningar och leveranser följer dessa regler och villkor om inget annat är skriftligt avtalat mellan partnerna. Köparens eventuella inköpsregler kan användas till den del de inte är i konflikt med de avtalade leverans- och försäljningsreglerna som är inkluderade här.

2. Kvalitet och produktens egenskaper

Köparen står för risken huruvida varorna passar dennes behov. Val av tillvägagångssätt för montering och anpassning till andra material etc. är köparens ansvar och risk. Produkterna skall uppfylla de tekniska specifikationer som angivits på Stonearts hemsida vid försäljning.

3. Prisförbehåll

En offert förfaller om den inte accepteras inom angiven tidsfrist. Offert eller avtal som Stonearts representanter förmedlar blir bindande när de skriftligen bekräftas av Stoneart genom offert eller orderbekräftelse.

Offerter ges med förbehåll om att det inte inträffar väsentliga ändringar i priserna på råvaror och halvfabrikar, valutakurser, fraktpriser osv. under tiden fram tills att varorna beställs eller leveransen sker. Om dylika ändringar uppstår innan leveranstidspunkter har Stonart rätt att justera sina villkor för att motsvara dessa. Alla villkor i en offert är kalkylerade med underlag för volymen som totala offerten innebär, och Stoneart förbehåller sig rätten till ändringar ifall det skulle bli aktuellt med delbeställning.

Alla extra omkostnader vid förhindrad transport som inte säljaren har skuld till, betalas av köparen.

4. Orderbekräftelse

Ett avtal sluts vid säljarens skriftliga orderbekräftelse eller vid påbörjad leverans. Orderbekräftelse godkänns om inte köparen direkt (samma, eller påföljande vardag) har invändningar.

5. Betalingsvillkor

Stonearts standardvillkor är betalning innan leverans om inget annat är avtalat. För beställningsvaror som produceras enligt köparens specifikationer, kan Stoneart kräva en deposition före produktionsstart. Vid avtalad kredit kan Stoneart kräva att köparen ställer tillfredställande garanti fram till full betalning. Ett sådant krav kan ställas fram till leverans. Köparens reklamation på grund av oväsentliga bristar befriar inte från betalning. Vid överskridande av betalningstiden ska köparen betala den rådande dröjsmålsräntan.

6. Fakturering

Faktura dateras den dagen varorna sänds från säljarens lager eller den dag varorna är klara för sändning i förhållande till avtal/orderbekräftelse. Utskeppningsdatum läggs till grund vid momsberäkningen.

7. Försäljningspant

Det är mellan parterna överenskommet att säljaren har pant på levererade varor som anges i orderbekräftelse/faktura tills priset som framgår i fakturan, plus eventuell dröjsmålsränta och alla kostnader är fullt betalda. Ref pantelovens i Norge § 3.14 – 3-22

8. Leverans och risk

Leverans sker ex Works från säljarens lager (incoterms 2000) om inte annat avtalas i orderbekräftelsen. Säljaren väljer transport utan ansvar för billigaste leveranspris.

9. Fördröjd leverans

Säljaren har inte ansvar för fördröjd leverans av varorna där orsaken är sådan som ligger utanför säljarens kontroll (force major, ref. § 16). Vid sådan fördröjning kan köparen inte ställa krav på ersättning.

Är bestämd leveranstid avtalad och leverans erbjuds mer än en månad efter avtalad tid, har köparen rätt att häva köpet. Är bestämd leveranstid eller tidsutrymme för leverans inte avtalad har kunden rätt att häva köpet om leveranstiden i förhållande blir orimligt lång och säljaren inte kan leverera varan inom en månad från att köpet uppstått.

För varor som skall tillverkas/anpassas, eller som är beställda med särskilda specifikationer för köparens ändamål, kan köparen endast häva köpet som denne kan påvisa att projektet kommer att misslyckas väsentligt p.g.a förseningen.

Oavsett orsak till fördröjningen är säljaren inte ansvarig för köparens indirekta förluster.

10. Avbeställing

Om köparen avbeställer varor och/eller tjänster är denne skyldig att betala alla omkostnader vid avbeställningen samt erlägga full ersättning för säljarens förlorade intäkter och för varje förlust och för varje utgift som säljaren kan ha.

11. Undersökningsplikt och reklamation

Köparen skall ge skriftligt meddelande (reklamation) till Stoneart om fel eller brister i det levererade godset utan onödigt dröjsmål och senast inom 3 arbetsdagar efter att felen eller bristerna har uppdagats eller borde ha uppdagats (gäller även vid transportskador). Om köparen inte skriftligen reklamerar fel och/eller brister inom nämnda tid, mister köparen rätten att ställa krav på ersättning för dylika fel och brister.

12. Bristfällig leverans - ansvarsfriskrivning

Finns det brister i produkten eller arbetet har säljaren möjlighet att avhjälpa felet, göra omleverans eller ge prisavdrag. Rätten att åberopa upphör om varorna ändras eller repareras av andra än säljaren utan hans skriftliga medgivande.

Om säljaren avhjälper bristerna eller omlevererar inom rimlig tid har köparen inte rätt att häva köpet. Under inga omständigheter har köparen rätt till att häva köpet om bristerna inte är signifikanta.

Utöver det som är bestämt ovanför påtar sig inte säljaren ansvar för skador eller förluster som följer vid bristande leverans. Säljaren har heller inget ansvar för skador eller förlust som uppstår till följd av användning av produkten eller annat konsekvensansvar såsom direkta eller indirekta produktionsförluster, arbetskostnader, böter, frakt, prisskillnader, förväntad vinster eller för skador som produkterna har vållat personer eller saker.

13. Avtalat maximiansvar

Säljarens maximala ersättningsansvar gentemot köparen är under alla omständigheter begränsat till värdet av leveransen. Vid flera reklamationer begränsas ett eventuellt ackumulerat ansvar till motsvarande.

14. Undantagsgrunder (Force Majore)

Som undantagsgrund räknas omständigheter som försvårar eller fördröjer leveransen, både när sådana hinder är generella och när de begränsar säljaren själv, leverantören eller transportören. Skäl för undantagsgrund är bland annat blockad, rekvisition, beslag, valutarestriktion, import- eller exportförbud, licensavslag, fara för att bli svartlistade, bränsle och annan energiransonering, strömavbrott, arbetskonflikter av något slag, otillräcklig tillgång till råvaror, vattenbrist, stormar, snö- och ishinder, översvämmning eller andra ovanliga hinder som skapats av väder eller andra naturförhållanden, olycka, haveri inkluderat maskinhaveri, brand, epidemi, omhändertagande av material, leverantör i konkurs, annullering eller försening, statliga regleringar eller förseningar från underleverantörer, importörer eller transportföretaget.

15. Tvister

Varje tvist mellan köparen och Stoneart knuten till innehållet i dessa försäljnings- och leveransvillkor, inklusive avtal som ingåtts i samband med dem skall i första hand lösas genom förhandling.

I detta avseende är parterna överens om att i rimlig utsträckning genomföra medling enligt Den Norske Advokatforenings regler om rättslig medling. Om sådan medling misslyckas ska tvisten lösas i enlighet med norsk lag vid ordinarie domstolsförfarande vid Larvik tingsrätt.

Avtalsvillkoren styrs av norsk lag.